Balanced Score Card

Chcesz aby rozwój firmy następował w sposób harmonijny?
Wprowadź system zarządzania przez cele Balanced ScoreCard.
Poprowadzimy przez wszystkie etapy wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania firmą.

Zrównoważona Karta Wyników

Balanced Score Card to nic innego jak zrównoważona karta wyników. Zarządzanie firmą może opierać się na wynikach finansowych, budżetowych. Jest to podejście ze wszech miar naturalne. Firma bowiem ma przynosić zysk. Takie podejście opisuje nam finansową stronę kondycji firmy oraz pozwala na zarządzanie firmą z punktu widzenia „księgowego”. Nie możemy jednak wtedy nazwać takiej karty wyników zrównoważoną, gdyż nie zawiera ona wyników pozostałych, równie ważnych dla kondycji firmy czynników. Opracowana przez amerykańskich ekonomistów Zrównoważona Karta Wyników pozwala na maksymalne zobiektywizowanie wyników dotyczących firmy.

Czy informacja o tym, że firma odnotowała zysk w wysokości 100 tys. jest gwarancją tego, że możemy powiedzieć, iż osiągnęła sukces? Z finansowego punktu widzenia możemy, natomiast nie jest to do końca obiektywna ocena działalności. Jednostkowe oceny wynikające z budżetowych realizacji celów mogą nas tylko przybliżyć do prawidłowej oceny. Jeśli jednak chcielibyśmy uzyskać szerszy obraz stanu firmy, powinniśmy podjąć działania zmierzające do zapewnienia sobie możliwości oceny nie tylko z tej jednej, finansowej perspektywy.

Perspektywy – czyli wszystko zależy od punktu widzenia

Balanced ScoreCard pozwala na ujęcie oceny stanu firmy z czterech perspektyw (ostatnio doszła nawet piąta związana z oceną ryzyka).
Pierwsza to oczywiście wszelkie wskaźniki wynikające z budżetu, z finansowej strony firmy. Mogą to być wszelkiego rodzaju wskaźniki finansowe związane z przychodami, kosztami, zyskiem, wykorzystaniem zasobów finansowych.
Kolejna perspektywa zawiera opis firmy z punktu widzenia klienta czy innych zainteresowanych stron a ogólnie mówiąc rynku. Znajdą się tu dane odzwierciedlające wielkość udziału w rynku, wszelkiego rodzaju rankingi, opis działań marketingowych, itp.

Trzecia perspektywa to spojrzenie na firmę poprzez wszelkie procesy biznesowe, obejmujące jakościową i efektywnościową ocenę produktów czy też usług.
I wreszcie czwarta perspektywa, dotycząca oceny pracowników, istniejącej infrastruktury i jej wykorzystania, stosowane technologie, kulturę i środowisko pracy. Dopiero tak skonstruowany system ocen pozwala nam na jak najbardziej zobiektywizowany obraz firmy.

KPI – Key Performance Indicator

Aby dokonać prawidłowej analizy należy w każdej z tych perspektyw wyznaczyć odpowiednie cele oraz opisujące je wskaźniki czyli KPI – Key Performance Indicator. Przykładowo, jeśli w perspektywie finansowej mamy ustalony cel Wzrost zysku, to aby móc dokonać oceny realizacji takiego celu powinniśmy określić odpowiednie wskaźniki, które będą nas informowały o stopniu realizacji celu. Mogą to być takie wskaźniki jak zysk brutto, zysk netto, wskaźnik rentowności sprzedaży, itp. Jeśli zaplanujemy dane wskaźniki i określimy ich planowaną wielkość w odpowiednim okresie, tj. rocznej, półrocznej, kwartalnej, miesięcznej a czasem nawet częstszej, to okresowe porównanie planu z osiągniętymi wynikami pozwoli nam na postawienie oceny dla każdego wskaźnika, przeważnie w skali zero jedynkowej, czy wartość danego wskaźnika została osiągnięta, czy też nie.

 Poprzez przyporządkowanie dla tych dwóch stanów kolorów np. zielonego dla realizacji i czerwonego dla braku realizacji celów, w sprawozdaniu okresowym już na pierwszy rzut oka możemy dokonać wstępnej analizy, które obszary są realizowane, a które nie. Od przyjętego systemu zarządzania zależy, w jaki sposób następuje określenie realizacji celu uwzględniające wypełnienie planów wskaźników. Jeśli dany cel jest opisywany przez trzy KPI, to możemy przyjąć zarówno schemat, w którym jakikolwiek brak realizacji jednego wskaźnika daje nam w efekcie brak realizacji celu, ale możemy również określić wartości progowe, których przekroczenie nie będzie automatycznie zmieniało stanu realizacji celu, ale dopiero np. dwóch lub więcej wskaźników.

Kalibracja systemu

System powinien zostać odpowiednio skalibrowany, aby uniknąć sytuacji, w której następuje „zaciemnienie” opisu sytuacji poprzez otrzymanie np. braku realizacji wszystkich celów spowodowanych poprzez brak realizacji marginalnych wskaźników, a których wyniki nie odzwierciedlają aktualnej kondycji firmy.
Prawidłowy dobór zarówno celów jak i wskaźników, oraz przyjęta metodologia „kolorowania” wyników powinien nastąpić w fazie wdrażania systemu lub podczas okresowych przeglądów celów i wskaźników. Prawidłowa kalibracja systemu powinna obejmować zarówno optymalizację ilości celów w poszczególnych perspektywach jak i ilości KPI. Powinniśmy mieć na uwadze, że każdy z KPI podlega okresowemu wyliczeniu, a więc ktoś musi zebrać dane, w wielu przypadkach przeliczyć, wprowadzić do systemu i porównać z wartościami planowanymi dla danego okresu.

Ustalenie zbyt dużej ilości wskaźników może spowodować, że nakład pracy poświęcony na ich obsługę powoduje ponadplanowy rozrost administracji systemem. Dlatego bardzo ważne jest, aby na każdym etapie wprowadzania systemy zwyciężał zdrowy rozsądek lub jak kto woli złoty środek, zarówno dla ilości celów i wskaźników ale również częstotliwości okresów sprawozdawczych. Oczywiście idealną sytacją byłaby taka, w której wszystkie dane zasilające system BSC pochodziłyby z zewnętrznego źródła i zasilane byłyby w sposób automatyczny on-line. Zależy to oczywiście od rodzaju celów ale również od nakładów na system zarządzania i raportowania w danej firmie. Praktyka dowodzi jednak, że przynajmniej dla części celów jest to mało realne oczywiście przy uwzględnieniu opłacalności danego pozyskiwania i importu danych do systemu BSC.

Projekty

Wyznaczenie celów oraz dających wyobrażenie o ich realizacji odpowiednich wskaźników to jednak nie wszystko. Immanentną częścią systemu jest zbiór wszystkich działań, które mają dodatkowy wpływ na realizację celów. I nie chodzi tutaj o te działania, które są wykonywane w ramach codziennych prac i obowiązków, ale o działania dodatkowe, mające na celu głównie osiągnięcie realizacji celów. Założenie np. dodatkowej sprzedaży w danym okresie, musi powodować konieczność dodatkowej pracy. I właśnie ta dodatkowa praca, dodatkowe nakłady określana jest jako projekt. Jeśli dotychczas sprzedawaliśmy 100 jednostek w ciągu jednego dnia, a założyliśmy, osiągnięcie celu na poziomie sprzedaży 120 jednostek, to oprócz codziennej pracy, w wyniku której sprzedawaliśmy 100 jednostek, powinna zostać wykonana dodatkowa praca związana z realizacją sprzedaży dodatkowych 20 jednostek. Aby móc zaplanować a następnie rozliczyć efekty wszystkich działań związanych właśnie z osiągnięciem wzrostu sprzedaży, wszystkie te działania powinniśmy traktować jako elementy projektu.

 Prawidłowo opisany projekt powinien zawierać takie elementy jak – szczegółowo określony cel projektu, harmonogram, nakłady rzeczowe i osobowe. Praktyka dowodzi, że nie jest to jednak dla osób biorących udział w realizacji projektu takie oczywiste. Problemy pojawiają się już na określeniu samego celu projektu. Najczęściej popełniany błąd na tym etapie to sformułowanie celu projektu na zbyt ogólnym poziomie. Jeśli określimy cel jako – zwiększenie sprzedaży o 20 jednostek, to pozornie jest on poprawny. Pozornie. Brakuje jednak ogranicznika czasowego. W jakim czasie planujemy osiągnięcie wzrostu sprzedaży. W ciągu tygodnia, miesiąca, czy może np. roku. Prawidłowe określenie celu stanowi bardzo ważny element przy tworzeniu harmonogramu projektu, a także przy dokonywaniu rozliczenia realizacji planu.

Szkolenia

Wiesz co zrobić, aby Twoi pracownicy przychodzili do pracy zmotywowani i uśmiechnięci?
W zakresie szkoleń związanych z kształceniem pracowników, wzrostem ich poczucia odpowiedzialności a także związanych z ich własnym rozwojem współpracujemy z profesjonalnymi trenerami z branży szkoleniowej – „Szkolenia EP” – Elżbieta Przywara – elzbietaprzywara.pl
Świadomy, zmotywowany i przeszkolony pracownik to podstawa funkcjonowania firmy i jej sukcesu na rynku.
Prowadzisz szkolenia w firmie we własnym zakresie? Wskażemy zasady poprawnie przeprowadzonej prezentacji lub szkolenia.
Chcesz uruchomić szkolenia on-line? Nie wiesz od czego zacząć? Przedstawimy odpowiedni scenariusz działań.

Call Center

Planujesz uruchomienie sprzedaży przez telefon? Chcesz uniknąć najczęściej popełnianych błędów? Poznaj zasady prawidłowo przeprowadzonego procesu sprzedaży.

Programy lojalnościowe

Myślisz o wprowadzeniu w firmie programu lojalnościowego dla klientów? Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych rozwiązań.

Zarządzanie pracownikami

Masz wątpliwości przy sprawiedliwym podziale premii dla pracowników? Poznaj tajniki maksymalizacji zadowolenia pracowników nie tylko poprzez zwiększanie płacy. Stosuj nowoczesne zasady nagradzania uwzględniające wartości obowiązujące w firmie oraz wyniki pracy.

Zarządzanie

Zarządzanie przez jakość. Dostosowanie jakości produktów do oczekiwań Nabywców. Odkrywanie „ukrytych fabryk” w obszarach funkcjonowania firmy. Minimalizowanie kosztów złej jakości.

 • Oferujemy identyfikację wszelkich obszarów funkcjonowania firmy w celu doskonalenia funkcjonujących w nich procesów.
 • W ramach prac definiujemy, wprowadzamy a następnie koordynujemy projekty usprawniające procesy zgodnie z metodologią DMAIC.
 • Oferujemy wsparcie lub prowadzenie projektów z wykorzystaniem narzędzi i metodologii Lean.
 • Prowadzimy lub pomagamy w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych z filozofii i narzędzi doskonalenia jakości w ramach Six Sigma.
 • Zapewniamy pomoc we wdrażaniu i funkcjonowaniu projektów optymalizacyjnych wspierających osiąganie celów biznesowych firmy.

Badanie rynku

Badanie rynku obejmuje następujące elementy:

 • określenie problemu i celu badawczego
 • postawienie hipotezy i planu badania
 • dobór próby badawczej
 • zebranie danych
 • analiza i interpretacja wyników
 • opracowanie raportu
 • określenie możliwości podjęcia działań
Zamknij Menu